ارتقا سازگاری زوجین مبتنی بر شیوه های اصلاح خطاهای شناختی از دیدگاه منابع اسلامی

-رساله علمی سطح 3

-گروه علمی : مشاوره اسلامی

-نام دانش پژوه : محمد رضا معتمدیان

-استاد راهنما : حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی

-سال انتشار : 1399

چکیده :

 ناسازگاری های بین همسران از عوامل متعددی ناشی می شود و یکی از آنها خطاهای شناختی می باشد به عبارت دیگر میتوان گفت بین ناسازگاری زوجین و خطاهای شناختی رابطه وجود دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه در منابع اسلامی روشهای متعددی جهت اصلاح خطاهای شناختی وجود دارد ضرورت استخراج و بکارگیری آنها جهت ارتقاء سازگاری همسران است. به همین خاطر این تحقیق با موضوع ارتقاء سازگاری زوجین مبتنی بر شیوه های اصلاح خطاهای شناختی از دیدگاه منابع اسلامی صورت گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری از منابع کتابخانه ای و در برخی موارد استفاده از نرم افزارهای اسلامی صورت گرفته است. یافته های پژوهشی این تحقیق حکایت از آن دارد که برای اصلاح خطاهای شناختی زوجین و ارتقاء سازگاری آنها ابعاد مختلفی شامل شناختی ،عاطفی رفتاری و معنوی وجود دارد و هر کدام از این موارد شامل تکنیک های مربوط به خود می باشد. با جستجوهای صورت گرفته در منابع اسلامی تکنیک های شناختی متعددی شناسانی شد که برخی از آنها شامل فعال سازی عقل فطری، نگرش نسبی به برخی مسائل بجای کلی نگری ، تغییر و تنظیم زاویه دید  ، دانش افزائی، شناخت حقوق متقابل یکدیگر، گذراندن خطاهای شناختی از فیلتر محاسبه میشود. در فصل دیگر تحقیق تکنیک های عاطفی از قبیل ترغیب و امید ،آفرینی افزایش اشتیاق به زندگی ، همدلی با همسر تبیین گردیده است. همچنین تکنیکهای رفتاری مانند  تحسین ، تشکر و قدردانی ، ترجیح همسر بر خود فرصت جبران به خود و همسر از بین بردن بد بینی با ایجاد گفتگوهای منطقی دو نفره ،  تواضع تغافل احصا شد و بالاخره تکنیکهای دیگر احصا شده در این تحقیق اخلاقی و معنوی بود که مواردی مثل سنجش خطاهای شناختی با ابزار یقین و صداقت معنادار کردن افکار تقویت آمد بکارگیری هر کدام از روشهای استخراج شده از منابع ایمان تزکیه و تطهیر به دست آمد . بکارگیری هر کدام از روش های استخراج شده از منابع اسلامی می تواند به اصلاح خطاهای زوجین و ارتقاء سازگاری آنها بیانجامد.