بررسی انتقادی اخبار قیام امام حسین (ع) از زمان خبر مرگ معاویه تا خروج از مدینه در منابع قرن دوم تا هفتم هجری

-رساله علمی سطح 3

-گروه علمی : تاریخ

-نام دانش پژوه : احسان انتظاری

-استاد راهنما : حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی صادقی

-سال انتشار : 1400

چکیده :

با توجه به وجود اخبار متفاوت و بعضا متعارضی که در مقطع زمانی رسیدن خبر مرگ معاویه تا خروج امام حسین علیه السلام) از مدینه در منابع دیده میشود این سوال مطرح می شود که سیر تطور اخبار قیام امام (ع) در بازه زمانی خبر مرگ معاویه تا خروج امام (ع) از مدینه در منابع قرن دوم تا هفتم هجری چگونه بوده و اعتبار تاریخی هر یک چیست؟

این پژوهش در ابتدا دو شبانه روز از زندگانی امام حسین (ع) در مقطع زمانی فوق را توصیف نموده سپس با روش تحلیلی اخبار نقل شده که در اصل وقوع آنها تردید وجود داشته و یا در مواردی دارای تعارض بودهاند را مورد بررسی انتقادی قرار می دهد.

برای نمونه می توان گفت اخباری از این مقطع در نقل آنها مبالغه صورت گرفته است مانند دستور یزید به حاکم مدینه درباره بیعت گرفتن از امام حسین (ع) که به سه گونه متفاوت آمده و تنها یک گونه آن با توجه به قرائن و شواهد صحیح به نظر میرسد. یا اخباری که در اصل وقوع آن تردید وجود داشته و در منابعی همچون فتوح ابن اعثم با توجه به نوع نگارش داستانی آن راه یافته است.