بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی ، میزان تاب آوری و رضایت از زندگی

-رساله علمی سطح 3

-گروه علمی : مشاوره اسلامی

-نام دانش پژوه : حسین داوری شلمزاری

-استاد راهنما : حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجیب الله نوری

-استاد مشاور : حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد کاویانی

-سال انتشار : 1399

-چکیده :

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی ،  میزان تاب آوری و رضایت از زندگی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی Correlational Research است. نمونه پژوهش شامل ١٣٦ نفر از طلاب محترم ساکن در مجتمع های مسکونی شهرک پردیسان قم بود که به روش سیستمانیک انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از آزمون سبک زندگی اسلامی کاویانی .(۱۳۸۸). مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) دینر و همکاران (۱۹۵۸) و پرسشنامه تاب آوری کونور – دیویدسون(CD-RIS). داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد ) و شاخصهای آمار استنباطی ( همبستگی آزمون t برای دو گروه مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک راهه ) در قالب نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین سبک زندگی اسلامی و تاب آوری رابطه مثبت معنادار برقرار است .(٤٦٥ ٣) بین سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی نیز رابطه همبستگی مثبت برقرار می باشد .(۳۸۴. ۳) بین رضایت از زندگی و تاب آوری نیز رابطه مثبت معنادار برقرار است .(٣٦٦ ) مؤلفه های این متغیرها نیز رابطه معنادار دارند. مؤلفه پذیرش به میزان ۱۵ درصد و سبک زندگی به میزان ۲۱ درصد از رضایت از زندگی را پیش بینی کند. بین گروه مردان و زنان از لحاظ تاب آوری تفاوت وجود دارد ولی از لحاظ سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی تفاوت ندارند. یافته های فوق مورد بحث و تبیین قرار گرفت .