بررسی رابطه مبلغ موفق ، با هوش هیجانی و پنج عامل شخصیت

-رساله علمی سطح 3

-گروه علمی : مشاوره اسلامی

-نام دانش پژوه : سید محمد کاظم معنوی

-استاد راهنما : حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجیب الله نوری

-استاد مشاور : حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی عباسی آغوی

-سال انتشار : 1399

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه موفقیت در تبلیغ با هوش هیجانی و پنج عامل شخصیت بود. در این پژوهش از روش تجربی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری مبلغین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بودند که از میان آنها تعداد ۱۸۰ نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به سه پرسشنامه هوش هیجانی باران (۱۹۹۰). مقیاس شخصیتی نئو ۶۰ سؤالی (NEO-FFI) و فرم خودارزیابی تبلیغی (محقق ساخته) پاسخ دادند. داده ها با آماره همبستگی پیرسون رگرسیون چندگانه و پارامترهای آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین موفقیت در تبلیغ و هوش هیجانی رابطه مثبت و معنادار در سطح ۰۵۶۹ موفقیت در تبلیغ و عوامل شخصیت رابطه مثبت و معنادار در سطح ۴۷۹ و بین هوش هیجانی و عوامل شخصیت رابطه معنادار و مثبت در سطح ۴۵۹۰ وجود دارد . همچنین یافته ها نشان داد که از بین پنج عامل شخصیت عاملهای برونگرایی وظیفه ،شناسی موافق بودن و گشودگی به تجربه با موفقیت در تبلیغ و مؤلفه های آن رابطه معنادار و مثبت داشتند، اما روان رنجور خویی با تمامی موارد فوق رابطه معنادار منفی نشان داد همچنین بین چهار عامل اول شخصیت با نمره کل هوش هیجانی و مؤلفه های آن ( حل مسأله ،شادکامی ،استقلال ، تحمل استرس ، خود شکوفایی ، خودآگاهی هیجانی، واقعیت  آزمایی ، روابط بین فردی ، خوش بینی ،احترام به خود ، کنترل تکانه  ،انعطاف پذیری، مسئولیت پذیری اجتماعی ،همدلی و ابراز وجود ) رابطه مثبت و معنادار وجود داشت اما روان رنجور خویی با تمامی موارد رابطه منفی و معنادار نشان داد در فصل پایانی یافته ها مورد تحلیل نظری و تبیین قرار گرفتند و با سایر یافته ها مقایسه شدند و در نتیجه فرضیه ما که ارتباط میان موفقیت در تبلیغ با هوش هیجانی و عوامل شخصیت بود به اثبات رسید .