تاریخ مدارس دینی شیعه کرمان در عصر قاجار

-نویسنده : جواد عباس رودباری

-دانش آموخته موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه : تاریخ ، رشته تاریخ و سیره پیامبر اعظم (ص) سطح 4

-منتشر شده : فصلنامه شماره ۲2 اسلام پژوهان

-سال انتشار : ۱۴۰1

-فایل مقاله

-چکیده :

درطول تاریخ مراکز علمی یکی از نشانه های غنای فرهنگی و پویایی جوامع در ادوار مختلف تاریخی هستند چگونگی تأسیس، معماری، امکانات، تجهیزات، اساتید و دانش پژوهان و همچنین رشته های علمی این مدارس، بیانگر اهمیت و جایگاه والای علم و دانش در آن جوامع بوده است. مراکز علمی همچون آب زلال هستند که پیشینه علمی و آموزشی و اندیشه مردم هر جامعه در آن جلوه گر است. در این اثر، در صدد تبیین تاریخ حوزه علمیه شیعه کرمان در دوره قاجار با بهره مندی از روش توصیفی تحلیل هستیم. تکاپوی علمی مدارس شیعه کرمان در این بازه زمانی در مدرسه ی محمودیه، مدرسه ی خاندان قلی بیگ، مدرسه ابراهیمیه، مدرسه میرزا حسین وزیر و مدرسه معصومیه تجلی یافت. در این مدارس علوم مختلفی نظیر بیان، بدیع، منطق، حدیث و تفسیر، اصول، فقه، رجال، کلام و حکمت، ریاضیات، نجوم، هیئت و اسطرلاب، به فراگیران آموزش داده می‎شد.