تدوین بسته آموزش خود کنترلی نوجوان در فضای مجازی

-رساله علمی سطح 3

-گروه علمی : مشاوره اسلامی

-نام دانش پژوه : مصطفی راهی

-استاد راهنما : حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید رفیعی هنر

-استاد مشاور : حجت الاسلام و المسلمین محمد کهوند

-سال انتشار : 1399

چکیده :

پژوهش حاضر در پی تدوین بسته آموزشی خود کنترلی نوجوان در فضای مجازی بود که بر اساس مدل مفهومی خودمهارگری بر اساس منابع اسلامی (رفیعی هنر، ۱۳۹۷ تدوین شد. روش پژوهش این تحقیق کیفی کمی میباشد. تحقیق کیفی بر حساسیت محتوا استوار است، که در پژوهش حاضر برای استخراج مبسوط محتوای لازم برای تدوین بسته آموزشی خودکنترلی نوجوان در فضای مجازی از شیوه تحلیل محتوای مدل خودمهارگری اسلامی (رفیعی هنر، ۱۳۹۵ ۱۳۹۷)، تحلیل ویژگیهای نوجوانی ر . ک به فصل دوم) و تحلیل ویژگی های فضای مجازی (ر . ک به فصل دوم استفاده شده است. در بخش کیفی تحقیق بر اساس مؤلفه های خود مهارگری اسلامی جلسات مشاوره و تکنیکهای مورد استفاده از هر جلسه تنظیم شد و در بخش کمی آن پس از تدوین کامل بسته آموزشی خودکنترلی نوجوان در فضای مجازی روایی آن با استفاده از نظر ۲۰ نفر از کارشناسان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت بسته آموزشی خودکنترلی نوجوان در فضای مجازی مشتمل بر ۹ گام است که این گامها طی ۱۵ جلسه تهیه و تنظیم شد. این ۹ گام عبارت اند از 1- خود نظارتگری در فضای مجازی 2- هدف شناسی در فضای مجازی، 3- مانع شناسی اهداف در فضای مجازی 4- خود توانمند شناسی نوجوان در فضای مجازی 5- خود رابطه شناسی متعالی 6-انگیزش مهار برای افزایش خودکنترلی 7- مهار افکار و امیال در فضای مجازی 8- مهار رفتاری در فضای مجازی 9- تلاش برای تثبیت خودکنترلی ایجاد شده در فضای مجازی .

پس از تدوین ۱۵ جلسه روایی آن توسط ۱۰ کارشناس بررسی شد. با توجه به نظر کارشناسان طبق محاسبات آماری ساختار و محتوای بسته آموزشی خود کنترلی نوجوان در فضای مجازی از نگاه کارشناسان اولاً از ضرورت لازم برخوردار بوده (CVR)  و ثانیاً مطابقت لازم (CVI) با مدل نظری پایه را داراست.