تعاملات شیعیان ری بادیگرفرقه ها ومذاهب اسلامی درعصر آل بویه

-نویسنده : محمد سجاد فاطمی

-دانش آموخته موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه : کلام اسلامی ، شیعه شناسی سطح 3

-منتشر شده : فصلنامه شماره ۲3 اسلام پژوهان

-سال انتشار : ۱۴۰1

-فایل مقاله

-چکیده :

روی کار آمدن شاخه ای از حکومت آل بویه در ری، باگرایش های شیعی و رویکرد تسامح گرایانه، این امکان را به شیعیان بخصوص امامی مذهبان می داد تا بتوانند در عرصه های سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی وارد شوند. بنابراین، ری نیز از تحولاتی که در فارس و بغداد، دیگر مراکز حکومتی آل بویه، پدید آمده بود مستثنی نماند و به یکی از شهرهای مهمی تبدیل شد، که شاهد مهاجرت خاندان مهم آل بابویه از قم و کانون توجه علمایی چون قاضی عبدالجبار معتزل ی شد . حکام و وزراء بویهی با تأسیس رصدخانه و کتابخانه در این شهر و نیز برگزاری مجالس مناظره، بر این نشاط علمی افزودند.