جلیل سالمی

-جلیل سالمی

-دانش آموخته موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام

-رشته : تاریخ تشیع سطح ۳

-گروه علمی : تاریخ

-ورودی : ۱۳۹3