حسابی مصرف کنیم

-نویسنده : دکتر محمد رضا بنیانی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه : مشاوره اسلامی

-منتشر شده : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

-سال انتشار : 1391

-مقدمه

شخصی به امام صادق عرض کرد به من خبر رسیده که میانه روی و برنامه ریزی برای گذران زندگی نیمی از درآمد است امام فرمودند: «نه، بلکه همه درآمد است و برنامه ریزی در زندگی نشان دینداری است. همان گونه که امام در این روایت شریف تأکید ،کنند میانه روی و برنامه ریزی در زندگی از جمله امور مهمی است که هر فرد دیندار باید رعایت کند؛ چرا که در بعد فردی و نیز ابعاد اجتماعی آثار بسیار مثبت روحی و روانی خواهد داشت افزون بر ،این موجب پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی خواهد شد؛ زیرا یکی از پایه های اصلی ایجاد آرامش روانی فردی و اجتماعی و نیز توسعه اقتصادی اصلاح الگوی مصرف» است. افزایش درآمد سرانه ملی بدون این اقدام ،اساسی نمیتواند نقش مؤثری در توسعه پایدار ایما کند؛ زیرا اگر الگوی مصرف اصلاح نشود مصرف بی قاعده، موجب تباهی صنایع قابل سرمایه گذاری می،شود و زمینه رشد اقتصادی و رفاه جامعه در بلندمدت از بین میرود. این وضعیت به آسیبهای روانی و اجتماعی شدیدی در سطح فردی و اجتماعی میانجامد براین ،اساس موضوع اصلاح الگوی مصرف اهمیتی ویژه دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای (دامت برکاته، سال ۱۳۸۸ را سال اصلاح الگوی مصرف نامیدند که این ،انتخاب اهمیت پرداختن به این موضوع را دو چندان می.کند همان گونه که ایشان اشاره فرموده اند اصلاح الگوی مصرف تنها مسئله ای اقتصادی ،نیست بلکه ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز دارد اصلاح الگوی مصرف میتواند به خودسازی انسان و مهار تمایلات غریزی او مانند خودخواهی حرص، طمع تجمل گرایی ….. کمک کند و موجب شکوفایی معنوی انسان شود. از این روی همه علاقه مندان به پیشرفت و بالندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ملت ایران باید همۀ توان خود را به کار گیرند تا حرکت در مسیر الگوی مصرف درست به بهترین نحو امکان پذیر شود. آنچه در این زمینه نخست باید بدان به دقت توجه کرد آشنایی درست با الگوی مصرف صحیح و سپس شناسایی ریشه ها و عوامل الگوی مصرف نادرست است پـ از آن شناخت و عملی ساختن راهکارهای دقیق مقابله با الگوهای مصرف ناصحیح در دستور قرار میگیرد.در این نوشتار کوشیده ایم تعریف دقیقی از الگوی مصرف صحیح علل و عوامل ایجاد کننده الگوی مصرف ناصحیح به لحاظ اقتصادی روان شناختی و…. را با توجه به منابع و متون روان ،شناختی ،اقتصادی دینی و به طور دقیق بررسی کنیم در ادامه راهکارهای پیشگیری از ایجاد الگوی مصرف ناصحیح و مقابله با آثار منفی چنین الگوهایی مطرح شده است.