حکمت حکیمی فر

-حکمت حکیمی فر

-دانش آموخته موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام

-رشته : تاریخ اسلام سطح ۲ و تاریخ اهل بیت (ع) سطح ۳

-گروه علمی : تاریخ

-ورودی : ۱۳89 و ۱۳۹2