رابطه دلبستگی خدا و الگوهای ارتباطی با رضایت زناشویی

-رساله علمی سطح 3

-گروه علمی : مشاوره اسلامی

-نام دانش پژوه : عباسعلی جلال وند

-استاد راهنما : حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفر جدیری

-استاد مشاور : حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی

-سال انتشار : 1398

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن تأثیر گذاری متغیرهای دلبستگی به خدا و الگوهای ارتباطی بر رضایت زناشویی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش پژوهان و دانشجویان مرد متأهل دارای ۲۰ تا ۵۰ سال مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام) در مقطع سطح دو و سه ٩٧-٩٦ و دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام قم در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (٩٧-٩٦ بود که دست کم یک سال از ازدواج آنها گذشته باشد. حجم نمونه ۲۱۷ نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند ابزارهای اندازه گیری شامل پرسش نامه دلبستگی به خدا روات و کرک پاتریک (۲۰۰۲) پرسش نامه الگوهای ارتباطی ( کریستنسن و سالاوی (۱۹۹۱) و پرسشنامه رضایت زناشویی بر اساس معیارهای اسلامی (جدیری، ۱۳۹۵) بود. در توصیف متغیرها از روش آمار توصیفی و در تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغيري استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین دلبستگی ایمن به خدا و الگوی ارتباطی سازنده متقابل با رضایت زناشویی رابطه وجود دارد همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای دلبستگی به خدا و الگوهای ارتباطی زوجین پیش بین های معنادار رضایت زناشویی هستند.