رابطه هدف گزینی و افت انگیزش تحصیلی در طلاب سطوح عالی حوزه علمیه قم

-رساله علمی سطح 3

-گروه علمی : مشاوره اسلامی

نام دانش پژوه : اصغر کوراوند

-استاد راهنما : حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی عباسی آغوی

-استاد مشاور : حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا بنیانی

-سال انتشار : 1396

-چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مطالعه رابطه هدف گزینی و انگیزش تحصیلی طلاب سطوح عالی حوزه علمیه قم انجام گرفته است . هدف گذاری یکی از مؤثرترین راهبردهای روان شناختی جهت بهبود انگیزه و عملکرد به حساب می آید در واقع وجود یا عدم وجود هدف ،  و یا نوع هدفی که ما انتخاب میکنیم، مقدار انگیزه ما را برای رسیدن به آن هدف تعیین می.کند جامعه آماری این پژوهش را طلاب مقطع سطوح عالی حوزه علميه قم تشکیل میدهند که به روش نمونه گیری طبقه بندی خوشه ای تعداد ۳۸۰ نفر از آنها انتخاب و آزمونهای لازم بر روی آنها اجرا گردید اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه انگیزش تحصیلی عبدخدایی (۱۳۸۷) و پرسش نامه هدف در زندگی با تکیه بر اسلام قدیری ،(۱۳۸۷)، جمع آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات این ،پژوهش از جدول توزیع فراوانی و ترسیم نمودار درصدی استفاده شده است با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین مؤلفه هدف گزینی و انگیزش تحصیلی ٠٧١٥ بدست آمد که این ضریب در سطح ۰/۰۱ معنادار است و نشان دهنده همبستگی بالا بین هدف گزینی و انگیزش تحصیلی میباشد. نتایج یافته های جانبی پژوهش حاکی از آن است که در بین خانمها انگیزش تحصیلی تحت تأثیر مؤلفه های شناختی و رفتاری است اما مؤلفه عاطفی تأثیری بر انگیزش تحصیلی ندارد ولی در بین آقایان هر سه مؤلفه ،شناختی رفتاری و عاطفی بر انگیزش تحصیلی تأثیر دارد. همچنین مشخص گردید که هر دو گروه آقایان و خانمها از حیث هدف در زندگی در یک سطح قرار دارند ولی از نظر انگیزش ،تحصیلی خانم ها بیش از آقایان از انگیزش تحصیلی برخودارند.