راهبردها و راهکنش های فرزند پروری در مقطع نوجوانی با تاکید بر نقش پدر بر اساس متون اسلامی و روان شناسی

-رساله علمی سطح 3

-رشته مشاوره اسلامی

-گروه : راهنمایی و مشاوره

-دانش پژوه : سید محمد افتخاری

-استاد راهنما : حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا سالاری فر

-سال انتشار : 1400

-چکیده :

نوجوانی یا بلوغ یکی از پیچیده ترین و بحرانی ترین مراحل رشدی است و از آنجایی که خمیرمایه های تربیتی و ،اعتقادی همچنین ساختهای ذهنی و ،روانی در پایان این دوران تثبیت میشوند از نگاه اسلام و نیز روانشناسی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

بر اساس آموزه های دینی این ،مرحله دوران عملیات تربیتی والدین است که با محوریت پدر انجام می شود. برای یک عملیات هدفمند و موفق نیازمند طرح و برنامه های کلی هستیم.

پژوهش حاضر با رویکردی روانشناختی و با نگرش به منابع اسلامی سه راهبرد برای کمک به والدین به ویژه پدر ارائه میکند که عبارتند از راهبرد رابطه با ،نوجوان راهبرد آموزش و مهارت راهبرد خودمدیریتی والدین هر کدام از این سه ،راهبرد چند راهکنش در بر دارد که با تحلیل کیفی داده های گردآوری شده استخراج شده اند.

به این منظور خانواده آیات و روایات مربوط به نوجوانی و متون روانشناسی در زمینه ویژگی های نوجوان و فرزند پروری در این دوره جمع آوری گردید سپس از گزارههای اسلامی، ۵۸ کد اولیه استخراج شد و از کتب و پژوهشهای معتبر روانشناسی نیز تعداد ٢٣٤ کد اولیه به دست آمد. کلیه داده ها با کمک نرم افزار تحلیل کیفی اطلس تی مورد تحلیل کیفی قرار گرفت و بعد از دسته بندی هدفمند کدهای اولیه با رویکرد اجتهادی انضمامی کدگذاری محوری و شبکه سازی انجام شد. با بررسی روابط بین کدها و تجزیه و تحلیل آنها ۲۸ راهکنش در زمینه فرزند پروری نوجوان با محوریت نقش پدر به دست آمد که میتواند پایه ای برای رویکردی نوین در فرزند پروری راهبردی نوجوان باشد.