راهنمای مشاوران برای تقویت خودمهارگری نوجوان در فضای مجازی

-نویسنده : مصطفی راهی

-دانش پژوه رشته مشاوره اسلامی

-گروه علمی : مشاوره اسلامی

-سطح : سه

خلاصه :

وقتی فضای مجازی دارای حاکمان مدیران و مجریانی باشد که به فعالیت تک تک کاربران نظارت دارند و به آن جهت میدهند دیگر نباید فضای مجازی را یک ابزار خنثی دانست. نوجوانان که بخش زیادی از کاربران فضای مجازی را تشکیل میدهند همیشه در نوک پیکان تأثیر پذیری از جهت گیریهای آسیب زننده حاکمیت غربی بر این فضا قرار داشته.اند بیشک حاکمیت کشور ایران اسلامی در سالم سازی و امنیت بخشی به این فضا باید فعال باشد؛ اما در این میان سهم فعالیت نوجوان نیز محفوظ است نوجوان باید بداند که در این فضا و پشت پردۀ آن چه میگذرد و جایگاهش کجاست و چه نقشی را باید ایفا نماید .