ساخت آزمون اولیه اقتدار مرد در خانواده با رویکرد اسلامی و رابطه آن با کارآمدی خانواده

-رساله علمی سطح 3

-گروه علمی : مشاوره اسلامی

نام دانش پژوه : روح الله ملکی

-استاد راهنما : حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفر جدیری

-سال انتشار : 1399

-چکیده :

پژوهش حاضر با هدف ساخت آزمون اولیه اقتدار مرد در خانواده با رویکرد اسلامی و همچنین بررسی رابطه ی مولفه های اسلامی اقتدار مرد در خانواده و کارآمدی خانواده انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی و از دسته دو متغیری می.باشد .  جامعه آماری پژوهش را مردان متأهل با حداقل مدرک دیپلم محله اول مسکن مهر شهر پردیسان قم تشکیل دادند که از میان آنها ۲۰۰ نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . شرکت کنندگان در این پژوهش ضمن ارائه برخی مشخصات جمعیت ،شناختی به پرسشنامه های محقق ساخته اقتدار مرد با آلفای کرونباخ ۸۸ و پرسشنامه کارآمدی خانواده صفورایی با آلفای کرونباخ .۸۹ پاسخ دادند. سپس داده ها از طریق روشهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند .  چگونگی رابطه متغیرهای پژوهش از روش آماری همبستگی پیرسون بدست آمد. نتایج نشان داد که بین اقتدار مرد در خانواده و کارآمدی خانواده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .