مجتبی قاسمی

-مجتبی قاسمی

-دانش آموخته موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام

-رشته : تاریخ اسلام سطح ۲ و تاریخ تشیع سطح ۳

-گروه علمی : تاریخ

-ورودی : ۱۳۹0 و ۱۳۹2