محمد حسین دانشکیا

-دکتر محمد حسین دانشکیا

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام

-عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی

-گروه علمی : تاریخ