محمد مهدی مرادی

-محمد مهدی مرادی

-دانش آموخته موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام

-رشته : تاریخ اسلام سطح 2 و تاریخ اهل بیت (ع) سطح 3

-گروه علمی : تاریخ

-ورودی : 1391 و 1393