مرتضی احمر

-نام : مرتضی احمر

-دانش پژوه موسسه آموزش عالی حوزی امام رضا (ع)

-رشته تاریخ اهل بیت (ع) سطح 3

-گروه : تاریخ

-ورودی : 1392

-وضعیت تحصیلی : فارغ التحصیل

آثار موجود در پورتال پژوهش نما

پایان نامه ها

کتاب ها

مقالات