مهارت های کلامی و غیر کلامی خانواده با نگاه وحیانی

-نویسنده : محمد معرفت

-دانش آموخته رشته شیعه شناسی سطح سه

-گروه : کلام اسلامی

-منتشر شده : انتشارات پرهیزکار

-سال انتشار : 1395

-چکیده :

مهارتهای زندگی مجموعه ای از اصول قواعد و توانایی ها و اقدامهای مناسبی است که زمینه سازگاری و رفتار مثبت مفید و کارآمد را در برخورد با دیگران و برقراری ارتباط با اطراف فراهم می  کند انسان را قادر می سازد تا نقش اجتماعی خاص خود را بپذیرد جایگاه خویش را بشناسد و بدون آسیب رساندن به دیگران در برابر خواسته ها ،انتظارها مسائل و مشکلات پیرامون مؤثرتر ظاهر شود.

نظریه پردازان تفکر غرب با انواع روشها و بهره گیری از رسانه های جمعی مشغول گسترش فرهنگ خود به ویژه در مسائل خانواده به سایر کشورها هستند؛ از این رو کتاب حاضر با هدف بهره گیری بیشتر از آموزه های ناب اسلامی و مقابله با تهاجم فرهنگی غرب با نگاهی وحیانی به بررسی و بیان ضرورت مهارتهای کلامی و غیر کلامی و کارکردهای مؤثر آنها در تحقق وظایف و بهبود ارتباطات انسانی در خانواده پرداخته است اشاره به انواع این مهارتها و بیان مثالهای ،کاربردی از ویژگیهای این نوشتار است