نام اثر : الزام الناصب فی الحجة الغائب (عج)

-نویسنده : حاج شیخ علی یزدی (ره)

-تصحیح و تعلیقات : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

ناشر : فدائیان اهل بیت (ع)