نام اثر : الکبری فی المنطق

-نویسنده : میرسید شریف جرجانی

به کوشش : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : انتشارات مرتضی