نام اثر : بهلول و مواقفه الشریفة (عربی)

-نویسنده : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی تاریخ

-فایل اصل کتاب