نام اثر : جابر بن حیان پدر علم شیمی

-نویسنده : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : انتشارات نصر – (قم)