حرکت جوهری

-نویسنده : مهدی زندیه

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-رشته : شیعه شناسی

-گروه علمی : کلام اسلامی

-مقدمه :

براساس پذیرش حرکت جوهری که سراسر عالم ماده را یکپارچه حرکت می داند دو پرسش اساسی مطرح میشود: اگر جوهر اشیاء مادی و به تبع آن همه اعراض آن یکپارچه حرکت باشند آیا می توان به هیچ موجود مادی معرفت ثابتی پیدا کرد؟ و دیگر این که براساس حرکت جوهری و نظریه اتحاد عاقل و معقول اگر بپذیریم علم که همان معلوم بالذات است با جوهرش در یک واحد وجود و موجود تحقق می یابند و با توجه به این که سرشت و تار و پود جهان در تبدل و جنبش و دگرگونی دائمی است و از جمله نفس با کسب معارف جدید دم به دم در حال دگرگونی دائمی است، با توجه به اصل ضروری سرایت حکم احد المتحدین به متحد دیگر چگونه میتوانیم معارف ثابتی داشته باشیم؟ کتابی که در پیش رو دارید در صدد پاسخ گویی به این دو پرسش اساسی است .