نام اثر : خاندان وحی به روایت ام سلمه و عایشه

-نویسنده : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : انتشارات شاکر