نام اثر : در جستجو کبریت احمر

-نویسنده : ناصر باقری بیدهندی

-موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : فدائیان اهل بیت (علیه الاسلام)