نام اثر : در سایه سار وحی

-نویسنده : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی