نام اثر : رجال قم و بحثی در تاریخ آن

-نویسنده : سید محمد مقدس زاده

-مقدمه ، تعلیقات و اضافات : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی اما رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

-فایل اصل مقاله