مهدویت نگاری در سده های نخستین

-نویسنده : محمد معرفت

-دانش پژوه رشته شیعه شناسی

-گروه علمی : کلام اسلامی

-سطح سه

-مقدمه :

مطالعه احاديث كتاب الغیبه نعمانی و کتاب الغیبه شیخ طوسی که از مهمترین و قدیمی ترین منابع شیعه در موضوع مهدویت هستند و مقایسه آنها با دادههای فهرستی و حدیثی موجود نشان میدهد این دو مؤلف از کدام مصادر در تدوین کتب خود بهره برده اند مهمترین فواید بازشناسی مصادر حدیثی نخستین را میتوان شناسایی کتابهای مورد اعتماد محدثان قدیم شیعه بررسی کلی روایات و کتاب یک راوی شناسایی نسخ مختلف و حل تعارض روایات برشمرد. بازشناسی حجم بسیار بیشتری از مصادر توجه به روایات مشابه در دیگر مصادر حدیثی تحلیلهای مصدر شناختی درباره روایات به حداقل رساندن گمانه زنی ها اجتناب از بیان حدس و احتمالات ضعیف و انجام کار آماری با ارائه جداول و نمودارها از مهمترین یافته ها و دستاوردهای این کتاب است .