نام اثر : گنجینه گوهر

-نویسنده : ابوالفتح محمد بن علی بن عثمان کراجکی

-به کوشش : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : فدائیان اهل بیت علیهم السلام