نعمت الله کرم اللهی

-دکتر نعمت الله کرم اللهی

-عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام

-گروه علمی : علوم اجتماعی