کاربرد نظریة اعتباریات علامه طباطبایی(ره) در علم اقتصاد: اعتبار پول و اعتبار منبع عمومی از پول

-نویسنده : نورالله صالحی

-منتشر شده : فصلنامه شماره ۲2 اسلام پژوهان

-سال انتشار : ۱۴۰1

-فایل مقاله