نام اثر : فقیهان بر مسند وعظ و خطابه

-نویسنده : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : سازمان تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم